Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

shillenya
shillenya
8908 1d0a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanuszka anuszka
shillenya
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
9920 0692

January 05 2020

shillenya
2310 5ba1 500
Reposted fromnulaine nulaine viatomash tomash

December 29 2019

shillenya
Błagam cię, obudź Mnie rano. Zrobimy sobie na śniadanie jakieś małe Boże Narodzenie.
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka.
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
shillenya
0088 b278 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianiskowo niskowo
shillenya
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
shillenya
shillenya
9199 8bbf 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaowieczka owieczka
shillenya
1812 23e1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazzuuoo zzuuoo
shillenya
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
shillenya
shillenya
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love via8agienny 8agienny
shillenya
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viaikari ikari
shillenya
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
shillenya
0038 04b6 500
Reposted fromcvx cvx viaecrivain ecrivain
shillenya
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl