Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

1426 9ac2 500

dadalux:

A Wintry Walk by Lowell Birge Harrison (1854 – 1929) 

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaasylopath asylopath

March 16 2018

shillenya

March 14 2018

shillenya
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaverena-i-p verena-i-p

March 13 2018

1037 5933 500

durnesque-esque:

clarinetnerd17:

Do I…. Do I use my instrument for this?

I mean, it’d be 10,000x funnier if the clarinet player assigned just stood up and started screaming.

Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaasylopath asylopath
shillenya
9667 6442 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
shillenya
5238 b048 500
Reposted fromNocephya Nocephya viasignofthemoth signofthemoth

March 11 2018

shillenya
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPicki91 Picki91

March 10 2018

shillenya
1263 3ca1 500
Reposted fromzciach zciach viaasylopath asylopath

March 09 2018

shillenya
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaaskman askman
shillenya
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamoonwhale moonwhale
shillenya
8367 b325 500
Reposted fromseaweed seaweed viaasylopath asylopath
shillenya
shillenya
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaasylopath asylopath

March 07 2018

shillenya
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
shillenya
0703 d66a 500
Reposted fromnutt nutt viaimbryk imbryk
shillenya
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianayantara nayantara

March 04 2018

shillenya
3325 ba95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianayantara nayantara
shillenya
4168 df9c 500
Reposted fromhagis hagis viaMezame Mezame
shillenya
2548 d9e7 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaPaseroVirus PaseroVirus
shillenya
Reposted fromshakeme shakeme viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl