Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

shillenya
3059 97fb 500
Reposted fromGIFer GIFer viafatu fatu
shillenya
3313 cccc
Reposted fromletha0 letha0 viascorpix scorpix
shillenya
shillenya
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viahahaha-no hahaha-no

December 07 2016

shillenya
7044 c107 500
shillenya
shillenya
0399 c9b1 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamesdames mesdames
shillenya
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej, niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromszelestlisci szelestlisci
shillenya
Reposted fromtfu tfu viapumpkinsoup pumpkinsoup
shillenya
4070 7e86

December 06 2016

shillenya
shillenya
5550 59a3
Reposted fromumorusana umorusana viaowocowapestka owocowapestka
6700 cb17 500
Reposted fromtwice twice vialittledarling littledarling
shillenya
Czasem patrzę na siebie, w lustrze, a nawet nie patrzę, tylko po prostu czuję, że gasną mi oczy. Ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, a oczy cierpią.
— Agnieszka Osiecka
shillenya
3141 f0f7 500

interrupted-by-fireworks:

I took a picture of my coffee bc it looked pretty cool but then I put a negative filter over it and it actually looks like a small galaxy???

shillenya
6458 fbed 500
Reposted fromrol rol viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
shillenya
shillenya
Fez's are cool!
Reposted fromfalconwing falconwing viaTARDIS TARDIS

December 05 2016

shillenya
shillenya
Najwiekszym problemem w komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl